Wat is bodemenergie?

Met een bodemenergiesysteem kunnen op een duurzame manier gebouwen, woningen, kassen en fabrieken verwarmd en gekoeld worden. Hiermee draagt men bij aan het besparen op het verbruik van fossiele brandstoffen en het beperken van de uitstoot van CO2. Er zijn verschillende soorten bodemenergiesystemen.

Welke bodemenergiesystemen zijn er?

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende bodemenergiesystemen. Zo is zijn er systemen waarbij men gebruik maakt van aardwarmte op grote diepte (meer dan 500 meter diep). Dit systeem wordt ook wel geothermie genoemd. Ook zijn er systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte of koude uit ondiepe ondergrond. Dit is verder onder te verdelen in twee soorten bodemenergiesystemen, een open energiesysteem (water-water warmtepomp) en een gesloten energiesysteem (bodemwarmtepomp).

Heeft u een vraag over duurzame energie?

Neem contact op met Hendrik Wielink. Duurzaam Actief is gespecialiseerd in het verduurzamen van het bestaande en nieuw vastgoed. Wij adviseren zowel installateurs, collega adviseurs, gebouweigenaren en overheden bij het nemen van keuzes om tot een duurzame omgeving te komen.

Bodemenergiesysteem 1
Hendrik Wielink

Adviseur energiesystemen

T06 22 92 84 43Mh.wielink@duurzaamactief.nl